می 22, 2017
lasek surgery عمل لازک

مراقبت‌های ضروری قبل از عمل لازک

 در طول جلسه قبل از عمل لازک سابقه پزشکی شما بررسی شده و چشم‌ها ارزیابی می‌شوند. این ارزیابی شامل اندازه‌گیری ضخامت قرنیه، عیوب انکساری، نقشه برداری […]